یب

 

بابک چگنی متولد 1351

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه سال 1380

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی کردستان سال 1396

سوابق کاری و اجرایی

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی 

مسئول واحد درآمد مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی 

مسئول حسابداری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1388 تا 1391

مسئول حسابداری پردیس خودگردان دانشگاه از سال 1392 تا 1394

نماینده امور درمان در کمیته فنی بازرگانی دانشگاه در سال 1392 

مسئول حسابداری خرید نیمه متمرکز معاونت غذا و دارو در سال 1394

ریاست امور اداری مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1394 تا کنون