واحد کارگزینی

فریدون نظری متولد 1353

کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1377

سوابق کاری و اجرایی 

مسئول کارگزینی بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود از سال 1380 تا 1388

مسئول کارگزینی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1388 تا 1390 

مسئول کارگزینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1390 تا 1394 

مسئول کارگزینی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1394 تا کنون