دبیرخانه

ژیلا پیرحیاتی متولد 1350 

دیپلم علوم تجربی سال 1369

سوابق کاری و اجرایی 

کارگزین مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1378 تا 1381 

مسئول واحد دبیرخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1381 تا کنون