بخش جراحی اعصاب Neurosurgery

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی 

 بخش جراحی مغز و اعصاب   Neurosurgery5

 

رییس بخش :دکتر  حمید رضا    سعیدی

                    (متخصص جراحی مغز و اعصاب)

دکتر سعیدی

سرپرستار بخش : مریم مرادیان (کارشناس پرستاری)

مرادیان

تعداد تخت :  35تخت

31 تخت بزرگسال

4 تخت  کودکان

6 تخت اکسترا

متخصصین : 6 نفر

پرستاران :19  نفر

دکتر حمید رضا سعیدی

سعیده حیدری

فرزانه الماسپور

منوچهر  قنبری

دکتر سید رضا باقری

زهرا صیاد

مریم ناصری

 

دکتر پرندوش سپهری

کیمیا فردی

سمیه اکبری

 

دکتر رضا فتاحیان

ناهید خالدی

شمس الدین رحمانی

 

دکتر ایران چنیده

سرور جوانمردی

ندا بزرگی

 

دکتر پژمان سلیمانی

شبنم خسروی

فاطمه  محمودی

 

 

زینب امیری

سارا کاویانخواه

 

مینو ارجمند

زهرا  ابراهیمی

 

آژین  رستمی

بیتا  امامی

 

کمک بهیار : نفر

خدمات :  نفر

منشی بخش :1 نفر

 

علی آقا فرامرزی

برجعلی شیخی

آقای احمدی

 

راضیه  زمانی

حامد شیریان

 

 

سیامک جلیلیان

 

 

 

سیدنظر  مرادی