بخش جراحی اعصاب Neurosurgery

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی 

 بخش جراحی مغز و اعصاب   Neurosurgery5

رییس بخش :دکتر سید رضا  باقری (متخصص جراحی مغز و اعصاب)

 

سرپرستار بخش : خانم مریم مرادیان (کارشناس پرستاری)

 

تعداد تخت :  35تخت

31 تخت بزرگسال

4 تخت  کودکان

6 تخت اکسترا