بخش انکولوژی Oncology

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی 

 بخش خون و  انکولوژی  Hematology Oncology  

انکولوژی

 

رییس بخش :      دکتر مظفر ازنب

                        فوق تخصص هماتولوژیدکتر اذنب

سرپرستار بخش :        فرزانه  سلیمانیان

                                   کارشناس پرستاری

سلیمانیان

تعداد تخت :

34 تخت

 

متخصصین : 3 نفر

پرستاران : 16 نفر

دکتر مظفر  ازنب

سمیه دوکوشکانی

سمیرا  نصیری نیا

 

دکتر مهرداد  پاینده

زهرا حقیقی بردینه

زهرا  درویشی

 

دکتر  شازاد

الهام  شهبازی

شیوه  صالح

 

 

سعیده  کشاورز

هدی گلزاری

 

 

سمیه  ضحاکی

محمد  زاهد مهدوی

 

شیلر  رحمانی

سارا  رازیانی

 

سحر  نورانی

محیا  حدادیان

 

سحر  گمار

 

 

سحر ناصری

 

 

کمک بهیار : نفر

خدمات : 3 نفر

منشی بخش :1 نفر

 

هوشنگ   عزت یار

مراد   نجفی

اسداله   براندک

حمید رضا  پاتو

محمد رضا  قاسمی

 

سعید  کریمی

ایمان  مرزبانی