نام بخش : خون و آنکولوژی

 

سرپرستار بخش : فرزانه سلیمانی

 

تعداد تخت : 34

 

تعداد متخصص : 3 نفر

 

تعداد پرستار : 14 نفر

تعداد بهیار: 1 نفر

تعداد کمک بهیار : 4 نفر