بخش انکولوژی Oncology

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی 

 بخش خون و  انکولوژی  Hematology Oncology  

انکولوژی

 

رییس بخش :      دکتر مظفر ازنب  فوق تخصص هماتولوژی

سرپرستار بخش :     خانم سمیه دوکوشکانی  کارشناس پرستاری

تعداد تخت:   34 تخت