نام بخش : ICU یک

سرپرستار بخش : ثریا قادری منش

 

تعداد متخصص بیهوشی: 2نفر

 

تعداد تخت : 12

تعداد پرستار : 23 نفر

تعداد بهیار:

تعداد کمک بهیار : 6 نفر