نام بخش : ICU دو

 

سرپرستار بخش : کبری عزتی 

 

تعداد متخصص بیهوشی: 2نفر

 

تعداد تخت : 10

تعداد پرستار : 19 نفر

تعداد بهیار:

تعداد کمک بهیار : 6 نفر