اتاق عمل

 

                          مرکز آموزشی درمانی آیت ا...طالقانی

                اتاق عمل

icu2

 

رئیس بخش:

دکتر خسرو فرهادی  متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش :

آقای علیرضا عبدلی  کارشناس پرستاری

تعداد تخت :

             10  تخت