جراحی مردان

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی  

جراحی مردان    Surgery

جراحی مردان

رییس بخش :

 دکترآرش کوهی حبیبی دهکردی متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخش :

آقای کامران نوری   کارشناس پرستاری

تعداد تخت:

   34 تخت