جراحی مردان

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی  

جراحی مردان    Surgery

جراحی مردان   

رییس بخش : دکتراشکان  شیرویی                متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخش :

سرپرستار :کامران  نوری    کارشناس پرستاری

نوری

تعداد تخت :

34 تخت

 

متخصصین : 5 نفر

پرستاران : 15 نفر

دکتر اشکان  شیرویی

معصومه  طاهری

طاهره  شکر بیگی

فیروزه  ابولفتحی

دکتر  آرش  کوهی حبیبی

مریم  شجاع

شیما  یعقوبی

 

دکتر نجمه سادات  باقر حسینی

حشمت اله  آزم

زهرا  مومنی

 

دکتر مسعود  صمیمی فر

قنبر  پروکی زر

مهدی  میری

 

دکتر مهرداد  سیفی

یاسمن  مهربان

حسنا شهسواری

 

 

نرگس  علیپور

مرضیه  محی الدین

 

زهرا  گلگونی

 

 

زهرا  بتایی

 

 

کمک بهیار : 4 نفر

خدمات : 3 نفر

منشی بخش :1 نفر

 

مسعود  قبادی 

 وحید  حسینی

افسانه   خانی

رضا  بیگی

 شهاب  خانی 
شهرام   پناهی

پدرام  رشیدی 

 

 بهادر  پارسیان