اورژانس ارتوپدی

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

اورژانس ارتوپدی  Emergence Orthopedic

 

 

 

 

رییس بخش :

دکترمرتضی  صائب  متخصص ارتوپدیدکتر صائب

سرپرستار بخش :

آقای سجاد کمری کارشناس پرستاری

تعداد تخت :

        6   تخت 

8 تخت اکسترا

 

متخصصین : 8 نفر

پرستاران : 10 نفر

دکتر سیروس رضایی    (متخصص ارتوپدی)

پریسا    قادری

سعید  رستمی

 

دکتر  کیخسرو مردانپور   (متخصص ارتوپدی)

سعید    رگ جان

 

 

دکتر فتحی                   (متخصص ارتوپدی)

مهسا     صیدمرادی

 

 

دکتر شرفی                  (متخصص ارتوپدی)

منا        صیدی

 

 

دکتر موسی پور            (متخصص ارتوپدی)

حدیث   مراد ویسی

 

 

دکتر هدایتی                (متخصص ارتوپدی)

کوثر    خلوص آراسته

 

 

دکتر پور بی آزار            (متخصص ارتوپدی)

حیدر     سهرابی

 

 

 

بیتا        عبدالهی

 

 

 

فاطمه     خسروی

 

 

 

 

 

 

کمک بهیار : 3  نفر

خدمات :  3 نفر

منشی بخش : 1  نفر

 

 

سعید   خدایی

پژمان     حاتمی

کیوان    احمدی

 

حیدر    کرمی

حمید رضا   مقدم

 

 

حجت اله  نوری

سنجر     زوله