ارتوپدی مردان

مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی 

ارتـوپـدی مـردان   Orthopedic

رییس بخش :

دکترمرتضی  صائب  متخصص ارتوپدی

 

سرپرستار بخش :

آقای محمد مرادیان

کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت :

          30  تخت   

6 تخت اکسترا