ارتوپدی زنان

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی

ارتـوپـدی زنـان Orthopedic

 

 

رییس بخش :

دکتر فرزاد  رضایی  متخصص جراحی فک و صورت

 

سرپرستار بخش :

خانم  بنفشه  ساکتیان

کارشناس پرستاری

ساکتیان

تعداد تخت :

        14 تخت 

3 تخت اکسترا

 

متخصصین ارتوپدی: 7 نفر

متخصصین : فک و صورت 4+ ترمیمی 2 نفر

پرستاران :     8 نفر

دکتر سیروس رضایی    

دکتر محمد باقر  حیدری

خانم کرمی

خانم  عبد محمدی

دکتر  کیخسرو مردانپور   

دکتر  امیریان

خانم ناصحی

 

دکتر فتحی                   

دکتر فرزاد رضایی

خانم مرادیان

 

دکتر شرفی                  

دکتر عباسی

خانم شهبازی

 

دکتر موسی پور            

دکتر دهقان

خانم  ادیبی

 

دکتر هدایتی                

دکتر عزیزی

خانم  رازیانی

 

دکتر پور بی آزار          

 

خانم اکبری

 

 

 

 

 

کمک بهیار : 3 نفر

خدمات :  3 نفر

منشی بخش : 1  نفر

 

خانم   رضایی

آقای اختری

آقای دارابی

خانم  امیریان

آقای سپیده دم

 

خانم  ابراهیمی

خانم  ثابت