بخش ارتوپدی زنان

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

بخش ارتوپدی زنان    

انکولوژی

رییس بخش :

دکترمرتضی صائب   متخصص ارتوپدی

 

سرپرستار بخش :

خانم فرزانه سلیمانیان  کارشناس پرستاری

تعداد تخت :

17 تخت