معاونت آموزشی

 دکتر کوهی  

دکتر آرش کوهی حبیبی دهکردی متولد 1364

متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه،  دارای بورد تخصصی جراحی عمومی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 1390 

فارغ التحصیل رشته تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1395

سوابق کاری و اجرایی

معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1396 تا کنون 

رئیس بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395 تا  1396 

رئیس بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1396 تا کنون 

رئیس بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی از سال 1396 تا کنون 

عضو شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی و مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) 

عضو تیم نظارتی ویژه و آنکال وقایع ناخواسته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

مسئول فنی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی