مسئول EDU:

افشین گودرزی 

کارشناس EDU:

مریم بهزادی، کارشناس پرستاری، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی