1- دکتر خسرو فرهادی 2- ارسلان نادری پور 3- افشین گودرزی 4- دکتر مرتضی صائب 5- دکتر حمیدرضا سعیدی 6- دکتر فرزاد رضایی 7- دکتر مظفر ازنب 8- مریم بهزادی