بسمه تعالی 

(EDU) معرفی دفتر توسعه آموزش 

مقدمه: 

به عنوان مغز متفکر (EDC) مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در زمینه آموزش، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور به عهده دارند. ایفای این نقش مستلزم وجود ساز و کار مناسب در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع یابد. در این راستا مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دانشکده ها و مراکز آموزشی- درمانی تشکیل (EDU) و دفاتر توسعه آموزش گردیده است. 

معرفی 

دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی به عنوان شاخه ای از مرکز در مرداد 1396 در (EDC) مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در بیمارستان آیت الله طالقانی تاسیس گردید. این دفتر با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و با مساعدت ریاست بیمارستان به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش تشکیل گردیده است. 

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش (EDU) در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDU) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دنشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه در راستای سیاستهای وزرت متبوع و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی تشکیل و براساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) شروع به فعالیت کرده است. 

شرح وظایف: 

برنامه ریزی آموزشی

1- مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با EDC 

2- مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در تدوین Course Plan and Lesson Plan با همکاری و نظارت EDC

3- پیگیری، تدوین Course Plan and Lesson Plan. 

4- نظارت بر اجرای Course Plan and Lesson Plan. 

5- مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای Course Plan and Lesson Plan در گروه های آموزشی

6- مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (.....Skill Lab)

7- انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان برای انتقال به EDC

ارزشیابی 

1- مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی 

2- مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی 

3- ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان (آزمون OSCE و ...) 

4- انجام ارزیابی آزمونها، مستندسازی نتایج و ارائه بازخورد به گروه ها و EDC 

5- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

پژوهش در آموزش

1- ترغیب اعضای هیات علمی جهت انجام طرح های پژوهش در آموزش

2- ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC

3- همکاری در اجرای جشنواره آموزشی شهید مطهری

4- مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

رشد و بالندگی اعضای هیات علمی 

1- مشارکت در اجرای نیازسنجی کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی با EDC

2- مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی با EDC

3- مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیات علمی با EDC

4- مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی با EDC

5- پیگیری تکمیل فرم های عملکرد ماهیانه گروه ها در قالب فرم های مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDC و گروه های آموزشی مربوطه 

پرورش استعدادهای درخشان

1- همکاری با دفتر استعدادهای درخشان جهت حمایت از دانشجویان مستعد در راستای شکوفایی و باروری هر چه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت دانشجویان استعداد درخشان

2- ایجاد تعامل بیشتر بین دانشجویان استعداد درخشان و اساتید هیات علمی  

 

فلوچارت دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

رئیس بیمارستان طالقانی

معاونت آموزشی بیمارستان طالقانی

واحد توسعه آموزش علوم پزشکی EDU بیمارستان طالقانی 

کمیته پژوهش در آموزش 

کمیته آموزش الکترونیک

کمیته ارزشیابی 

کمیته آموزش الکترونیک

کمیته برنامه ریزی آموزشی 

 

نحوه تعامل واحد توسعه EDU ب مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) 

1- کلیه فعالیت های دفاتر توسعه زیر نظر ریاست بیمارستانها و دانشکده ها و در راستای سیاست های مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

دانشگاه انجام می پذیرد. 

2- ابلاغ مسئولیت های اجرایی اعضای EDU شامل مسئول EDU، اعضای محترم هیئت علمی همکار EDU و کارشناس EDU توسط ریاست بیمارستان ها و دانشکده ها و بر اساس هماهنگی با مدیریت مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه صادر می گردد. 

3- دفاتر توسعه موظف به ارسال گزارش عملکرد به EDC خواهند بود. 

4- جلسات مشترک EDC  با دفاتر توسعه (EDU) بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل می گردد. 

5- نظارت و ارزشیابی فعالیت دفاتر توسعه در دانشکده ها با رئیس دانشکده و در بیمارستان ها با رئیس بیمارستان و در سطح دانشگاه به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC) خواهد بود. 

 اعضای پیشنهادی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) جهت عضویت و فعالیت در دفاتر توسعه (EDU)

1- رئیس دانشکده (به عنوان رئیس EDU دانشکده مربوطه) با ابلاغ معاون آموزشی دانشگاه

2- یکی از معاونین دانشکده به عنوان مدیر اجرایی EDU 

3- دو یا سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه (ترجیحا از اعضای فعال و علاقه مند به آموزش پزشکی) به عنوان اعضای فعال EDU به انتخاب رئیس دانشکده

4- حداقل یک نفر کارشناس EDU (ترجیحا از کارشناسان فعال آموزشی) 

اعضای پیشنهادی EDU مراکز آموزشی درمانی 

1- معاون آموزشی بیمارستان 

2- مدیران گروههای فعال آموزشی بیمارستان 

3- دو یا سه نفر از اعضای هیات علمی بیمارستان مربوطه (ترجیحا از اعضای فعال و علاقه مند به آموزش پزشکی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان 

4- حداقل یک نفر کارشناس EDU (ترجیحا از کارشناسان فعال آموزشی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان

اهداف دفتر توسعه و آموزش علوم پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی

مقدمه

دفتر توسعه و آموزش علوم پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی در گروه های آموزش علوم پزشکی تشکیل شده است.

رسالت

هدف کلی دفتر توسعه و آموزش علوم پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی در راستای تحقق اهداف مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی در زمینه آموزش علوم پزشکی و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود ارتقاء و توسعه کیفیت آموزشی از طریق اهداف زیر است:

اهداف عملکردی

الف- انتخاب و صدور ابلاغ یک ساله اعضای پیشنهادی EDU مراکز آموزشی درمانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی 

معاون آموزشی بیمارستان 

مدیران گروه های فعال آموزشی بیمارستان 

دو یا سه نفر از اعضای هیات علمی بیمارستان مربوطه (ترجیحا از اعضای فعال و علاقه مند به آموزش پزشکی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان

حداقل یک نفر کارشناس EDU (ترجیحا از کارشناسان فعال آموزشی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان 

ب- انتخاب و صدور ابلاغ یک ساله اعضای داوطلب و پیشنهادی کمیته های چهارگانه دفتر توسعه و آموزش علوم پزشکی بیمارستان آیت الله طالقانی 

کمیته ارزشیابی 

تعریف ارزشیابی: ارزشیابی یک فرآیند نظام مند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات منظور کنترل دقیق پیشروی برنامه ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده و برای صرفه بودن و یا تعیین ارزش برنامه های در دست اجرا انجام می گیرد. 

همچنین ارزشیابی به معنای بررسی دقیق و عالمانه ابعاد مختلف برنامه به منظور بهینه سازی نتایج، کارایی و کیفیت است. به کمک ارزشیابی می توان سازماندهی برنامه را تجزیه و تحلیل کرد و محیط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن قرار داد. 

همچنین با بهره گیری از ارزشیابی می توان امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و هزینه برای آنها را بررسی کرد. ارزشیلبی جز اساسی برنامه های آموزشی می باشد. 

اهداف

1- هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت

2- سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری

3- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفیت 

آیین نامه ها 

1- هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقاء آموزش دانشگاه

2- سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی 

3- هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها 

برنامه ها 

برنامه های اولویت دار:

1- پیگیری و نتیجه گیری پسخوراند نظرات اساتید در مورد ارزشیابی سه ساله ایشان 

2- بهبود روند ارزشیابی اساتید در دانشکده ها توسط دانشجویان 

3- ارزیابی مدیر گروه پایه/ بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه، مافوق (رئیس دانشکده) و (رئیس بیمارستان)

4- ارزشیابی از منابع دیگر برای کم کردن میزان تورش در نتیجه ارزشیابی

5- آشنا کردن بیشتر هم دانشجویان و هم مدیران گروه و هم اساتید محترم از اهداف ارزشیابی و نحوه ارتاء آموزش 

6- همکاری با مراکز توسعه دانشکده ها برای فعال کردن هر چه بیشتر روندهای ارزشیابی 

7- همکاری با مراکز توسعه دانشکده پزشکی برای برقراری ارزشیابی جامع بالینی 

 

رئیس: آقای افشین گودرزی

دبیر: خانم مریم بهزادی

اعضاء 

دکتر خسرو فرهادی

ارسلان نادری پور 

افشین گودرزی

دکتر تیمور فتحی

دکتر حمیدرضا باقری

دکتر محمد باقر حیدری 

دکتر آرش کوهی 

دکتر بهزاد همت پور

دکتر علی موسی پور