ارزشیابی

یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد پژوهش در آموزش می­باشد که در مرکز طالقانی از ابتدای نیمه دوم سال 1396 شروع به فعالیت نموده است و رسالت آن ارزشیابی فرآیندهای جاری آموزشی از لحاظ اجرایی بصورت بالینی و نظری در این مرکز است.

اهداف کمیته

1- هدایت و نظارت بر اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

2- سازماندهی، اجرا و ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری

3- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمو­ها

وظایف و اهداف کلی واحد ارزشیابی

1- ارزشیابی اساتید

2- ارزشیابی برنامه

3- نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی درونی که در دانشکده­ها صورت می­گیرد

4- هماهنگی و پیگیری لازم جهت ارزشیابی بیرونی

5- ترغیب اساتید به پیاده سازی روش­های نوین ارزیابی در ارزشیابی دانشجویان

6- برگزاری کمیته­های علمی واحد ارزشیابی هر دو هفته یکبار

7- آنالیز کمی و کیفی آزمون­های دانشجویان به منظور تضمین حداکثر کیفیت برای امتحانات

8- ارزشیابی آموزشی اعضای هیئت علمی (ارزشیابی الکترونیکی)

9- نظارت بر انجام تحلیل و ارتقاء سطح کیفی آزمون­­ها

10- نظارت و برنامه ریزی ارزشیابی درونی گروه­های آموزشی دانشکده

11- طراحی ارزشیابی برنامه­های آموزشی

12- نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه علوم پزشکی دانشکده­ها

13- پژوهش در ارزشیابی و اریابی

14- اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیئات علمی

نحوه عضویت اعضاء هیات علمی در کمیته                                                                                                                                                                                                                

اعضای این کمیته با درخواست مشخص و طرح در کمیته اصلی EDU بیمارستان و کسب موافقت به مدت یکسال انتخاب و توسط معاونت آموزشی مرکز منصوب می­گردند. غیبت بیش از دو جلسه متوالی و سه جلسه غیر متوالی موجب حذف شدن عضو هیئت علمی از کمیته می­گردند.

برنامه­های اولویت دار

1- پیگیری و نتیجه گیری پسخوراند نظرات اساتید در مورد ارزشیابی سه ساله ایشان

2- بهبود روند ارزشیابی اساتید در دانشکده­ها توسط دانشجویان

3- ارزیابی مدیر گروه پایه/بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه، مقام مافوق (رئیس دانشکده) و (رئیس و معاون بیمارستان) ارزشیابی از منابع دیگر برای کم کردن میزان تورش در نتیجه ارزشیابی

4- آشنا کردن بیشتر هم دانشجویان و هم مدیران گروه و هم اساتید محترم از اهداف ارزشیابی و نحوه نتیجه گیری از آن در ارتقاء آموزش

5- همکاری با مراکز توسعه دانشکده­ها برای فعال کردن هر چه بیشتر روندهای ارزشیابی، همکاری با مرکز توسعه دانشکده پزشکی برای برقراری ارزشیابی جامع بالینی

آیین نامه ­ها

1- هدایت و نظارت بر اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

2- سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری

3- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون­ها با هدف ارتقای کیفی آزمون­ها