افشین گودرزی

هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه، کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1375، کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 1381

سوابق اجرایی 

سرپرستار مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1384 تا 1386 

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1386 تا 1387 

مدیر درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1388 تا 1390 

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1387 تا 1390 

مسئول امور بالینی دانشکده پیراپزشکی از سال 1395 تا کنون