معاونت پژوهشی

g

 

دکتر صالح صالحی ذهابی متولد 1367

کارشناس تکنولوژی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1387

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران سال 1389

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران سال 1396

سوابق کاری و اجرایی

عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت پژوهشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی