فرخنده صالحی متولد 1368

کارشناس روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب سال 1391

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه سال 1394