اعضاءکمیته های بیمارستانی

c5

 

 

افراد زیر به عنوان عضو اصلی در تمام کمیته های بیمارستان حضور دارند:

 دکتر خسرو فرهادی

ریاست مرکز

آقای ارسلان نادری پور

مدیریت مرکز

آقای کریم چهاردولی

مدیریت خدمات پرستاری

خانم سارا حسینی

مسئول بهبود کیفیت

 

 

نام کمیته

دبیر کمیته

اعضاء ثابت

نام و نام خانوادگی

سمت

مدیریت اجرایی

خانم سارا حسینی

دکتر پرندوش سپهری

متخصص مغز واعصاب

دکتر اشکان شیرویی

متخصص جراحی عمومی

آقای حاتم شریفی

مسئول امور مالی

خانم مریم بهزادی

مسئول آموزش

آقای علی کیانی

مسئول IT

طرح تحول نظام سلامت

آقای بابک چگنی

رئیس امور اداری

آقای امیر بیگداشتی

مسئول واحد درآمد

دکترلیلا مرغزار

مسئول فنی داروخانه

آقای مصطفی قلوزی

مسئول داروخانه

آقای بهروز امیریان

مسئول امور عمومی

خانم مریم بهزادی

مسئول آموزش

آقای کوروش ابراهیمی

مسئول تأسیسات

آقای بهرام رستمی

مسئول تجهیزات پزشکی

آقای داریوش شکری

مسئول ترخیص

بهبود کیفیت

خانم سارا حسینی

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

خانم شیرین رهبرنیا

سوپروایزر آموزشی

سرپرستاران بخش ها

به فراخور موضوع مورد بحث

مرگ و میر

خانم ثریا قادری منش

دکتر رامک ممتاز

مدیر اورژانس

پزشکان

به فراخور پرونده

پرستاران

به فراخور پرونده

اخلاق پزشکی

خانم کبری عزتی

آقای بابک چگنی

مسئول امور اداری

آقای علی فخری

مسئول رسیدگی به شکایات

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

خانم توران کریمی

مسئول رضایت سنجی از بیماران

خانم مریم سپیده دم

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

بحران و بلایا

خانم گلاره مظلومی

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

آقای کوروش ابراهیمی

مسئول تاسیسات

خانم عصمت امانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

آقای سجاد محمدی

سوپروایزر اورژانس

آقای قدرت اسکندری

مسئول خدمات

آقای حجاری

مسئول حراست

خانم مریم بهزادی

سوپروایزر آموزش

دارو و درمان

خانم دکترلیلا مرغزار

آقای مصطفی قلوزی

مسئول داروخانه

آقای بهرام رستمی

مسئول تجهیزات پزشکی

خانم مهین مظفری

کارشناس دارویی

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

خانم فاطمه مرادی

کارشناس تجهیزات پزشکی

کنترل عفونت

خانم ماندانا مظفری

دکتر پور نظری

پزشک کنترل عفونت

آقای مهرداد تیمور پور

کارشناس بهداشت محیط

آقای محمد کریمی

مسئول آزمایشگاه

آقای عبدلی

مسئول اتاق عمل

خانم ملکی زاده

مسئول ICU1

خانم خاص پور

مسئول ICU2

آقای کوروش ابراهیمی

مسئول تاسیسات

آقای قدرت  اسکندری

مسئول خدمات

سرپرستاران

به فراخور موضوع مورد بحث

بهداشت محیط

آقای مهرداد تیمور پور

خانم ماندانا مظفری

سوپر وایزر کنترل عفونت

آقای کوروش ابراهیمی

مسئول تاسیسات

آقای نور حسین صفری

مسئول خدمات

حفاظت فنی و بهداشت کار

آقای فرشید خاموشی

خانم

خانم مریم بهزادی

سوپروایزر آموزشی

آقای کوروش ابراهیمی

مسئول تأسیسات

اسناد و مدارک پزشکی

آقای احمدرضا دوستوندی

آقای امیر بیگداشتی

مسئول درآمد

خانم سارا رحیم زاده

مسئول آمار

آقای علی کیانی

مسئول IT

آقای داریوش شکری

مسئول ترخیص

طب انتقال خون

آقای محمد کریمی

نماینده سازمان انتقال خون

دکتر منصور خزاعی

مسئول فنی آزمایشگاه

آقای طربسی

مسئول بانک خون

خانم فرزانه سلیمانیان

سر پرستار بخش خون

آقای عبدلی

مسئول اتاق عمل

آقای نوری

سرپرستار بخش جراحی

خانم

سرپرستار ICU1

آقای

سرپرستار ICU2

خانم رفعت کمرنژاد

مسئول پاتولوژی

طرح تحول اداری

خانم زهره شیرین بیان

آقای بابک چگنی

رئیس امور اداری

آقای حاتم شریفی

رییس امور مالی

آقای 

مسئول حراست

آقای علی کیانی

مسئول IT

مرگ و میر اطفال

 

دکتر کرامتی

متخصص اطفال

دکتر رامک ممتاز

مدیر اورژانس

خانم شیرین رهبر نیا

سوپروایزر آموزشی

خانم ثریا قادر منش

مسئول ICU1

خانم فریده ورزنده

سوپروایزر بالینی

خانم گلاره مظلومی

مسئول اورژانس

خانم کرم پژوه

سرپرستار بخش مغزواعصاب

مرگ و میر نوجوانان

 

پرستاران

به فراخور پرونده

خانم شیرین رهبر نیا

سوپروایزر آموزشی

خانم فریده ورزنده

سوپروایزر بالینی

ساماندهی اورژانس

خانم گلاره مظلومی

دکتر رامک ممتاز

مدیر اورژانس

دکتر شقایق خسروی

متخصص طب اورژانس

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

آقای مجید بابایی

سوپروایزر بالینی

آقای سیامک پیامبری

سوپروایزر اورژانس

آقای سجاد محمدی

سوپروایزر اورژانس

آقای جمشید الیاسی

مسئول حراست

تعیین تکلیف بیماران

خانم گلاره مظلومی

دکتر رامک ممتاز

مدیر اورژانس

دکتر حمیدرضا سعیدی

Bed managar

دکتر شقایق خسروی

متخصص طب اورژانس

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

آقای مجید بابایی

سوپروایزر بالینی

آقای سیامک پیامبری

سوپروایزر اورژانس

آقای سجاد محمدی

سوپروایزر اورژانس

تریاژ

خانم گلاره مظلومی

دکتر رامک ممتاز

مدیر اورژانس

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت بالینی

آقای مجید بابایی

سوپروایزر بالینی

آقای سیامک پیامبری

سوپروایزر اورژانس

آقای سجاد محمدی

سوپروایزر اورژانس

اداری و مالی

آقای بابک چگنی

آقای حاتم شریفی

مسئول امور مالی

آموزش به بیمار

خانم مریم بهزادی

خانم شیرین رهبر نیا

سوپروایزر آموزشی

خانم فریده ورزنده

سوپروایزر بالینی

آقای سجاد محمدی

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

ایمنی بیمار

خانم مریم بهزادی

خانم شیرین رهبر نیا

سوپروایزر آموزشی

خانم فریده ورزنده

سوپروایزر بالینی

آقای سجاد محمدی

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

آموزش

خانم شیرین رهبرنیا

خانم مریم بهزادی

مسئول حاکمیت یالینی

خانم فریده ورزنده

سوپروایزر بالینی

کارشناس ارشد پرستاری

گلاره یارویسی

کارشناس آموزش

آقای سجاد محمدی

سوپروایزر اورژانس

تغذیه و رژیم درمانی

خانم آرزو رجبی

خانم فرخ منش

کارشناس تغذیه

آقای مهرداد تیمورپور

کارشناس بهداشت محیط