همایش های داخلی

ردیف

عنوان مقاله رائه شده در کنگره

عنوان کنگره

تارخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

محل آپلود خلاصه مقاله

1

New dual –modality Nanoparticle probes for liver Imaging

دانشگاه علوم پزشکی همدان 19 و 20 اردیبهشت ماه 97

دکتر صالح صالحی ذهابی

2

Quality of life in stroke patients and their cargivers

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی همدان

12 و 13 مهرماه 97

فرخنده صالحی

3