جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

مصوبات

جلسه دوم

26/1/97

3

-

جلسه سوم

23/2/96

2

-

جلسه چهارم

24/4/97

2

-

جلسه پنجم

25/6/97

2

1