کاخداری و خدمات

 صفری

مسئول واحد خدمات:

آقای صفری

 

فعالیت های واحد خدمات:

l  کسب دستور برنامه کار از پرستار

l  کمک وهمراهی در آماده نمودن بیمار برای انتقال به اطاق عمل ،رادیولوژی ،وسایر قسمت ها تحت نظارت پرستار

l  امور نظافت کلیه اطاق ها وراهروها ی بخش وسرویسهای بهداشتی وسایر قسمتهای بیمارستان اعم از کف –دیوار و یا وسایل بیمارستانی

l  کمک وهمراهی کارکنان پرستاری در چرخش بیمار در تخت ،پائین آمدن از تخت ،راه رفتن ،بکار بردن چوب زیر بغل ،عصا ،صندلی چرخدار وبرانکارد تحت نظارت پرستار

l  جابجایی تختها وتشکها در اطاقهای بیماران

l  انتقال دارو طبق دستور مقام مسئول از انبار و داروخانه به بخش

l  کنترل کپسولهای بخش و جایگزین کردن کپسول های خالی با کپسولهای پر 

l  تخلیه سطلهای زباله بیماران و اطاقهای عمل وسایر قسمتهای بخش ها در محل خاص تمرکز زباله بیمارستانی 

l  حمل غذا جهت بعضی از کارکنان بر حسب ضرورت بطور مستمر در محل کار آنها

l  راهنمایی و کنترل عیادت کنندگان در صورت نیاز 

l  نقل وانتقال نامه ها و پرونده ها به قسمتهای مختلف طبق دستور

l  اقدام به تخلیه بار در انبار  بخش

l  آماده سازی جسد وانتقال آن به سرد خانه