واحد توسعه آموزش بالینی

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

 واحد توسعه آموزش بالینی   EDU

آموزش بالینی

 معاونت آموزشی مرکز :

                                    دکتر آرش کوهی حبیبی

                                      جراح عمومی   عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 مسئول واحدEDU :

                             افشیـن  گـودرزی 

                                        عضو هیات علمی

شرح وظایف واحد توسعه بالینی :

شرح وظایف و محورهای کلی وظایف دفتر توسعه عبارتند از:

1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح دوره ، طرح درس )

2.  همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی 

3.   مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

5.  ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری  مهارتهای ارتباطی  نیاز سنجی آموزشی و....)

6. مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها

7.  تقویت وتجهیز کتابخانه و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

8. برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی ودرگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.

9. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی

 

 نحوه طراحی سوالات آزمون:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل آزمونهای گروه ارتوپدی:

 

 فرم طرح درس خام:

 

 طرح درس گروه ارتوپدی