فرهادی

 

دکتر خسرو فرهادی متولد 1341

متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشیار رشته بیهوشی، دارای بورد تخصصی بیهوشی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1374

فارغ التحصیل رشته تخصصی بیهوشی از از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1377

سوابق کاری و اجرایی

مدیر گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه کرمانشاه 

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1384 تا 1385

مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی فارابی 

مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی طالقانی 

عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی از سال 1385 تا1387

نماینده گروه بیهوشی در کمیته راهبردی بیهوشی در اصفهان 

عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1377

مسئول ارزیابی درون گروهی بیهوشی سال 81-82 (مرحله اول)

شرکت در ارزیابی درون گروهی بیهوشی سال 83-84 (مرحله دوم)

شرکت در ارزیابی درون گروهی بیهوشی سال 86-87 (مرحله سوم)

معاونت درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا از سال 1386 تا 1389 

ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395