نادری پور

 

ارسلان نادری پور متولد 1348

عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

دانش آموخته:

کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1370

کارشناس ارشد آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1383

 

سوابق کاری و اجرایی

سرپرستار بخش اورژانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب از سال 1371 تا 1373

سرپرستار بخش ICU جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) از سال 1378 تا 1380 

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) از سال 1381 تا 1383 

مسئول تجهیز و راه اندازی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1383 تا 1384 

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1384 تا 1386 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1387 تا کنون 

مسئول استعدادهای درخشان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1388 تا 1395

مسئول امور بالینی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1388 تا 1395

عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1393 تا کنون 

عضو کمیته اخلاق حرفه ای معاونت آموزشی از سال 1395 تا کنون 

مدیریت مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395 تا کنون