درآمد

داریوش شکری متولد 1363

کارشناس حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه سال 1391

سوابق کاری اجرایی 

مسئول ترخیص مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1393 تا 1396 

مسئول درآمد مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1396 تا کنون