امور مالی

 

 

مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی

رییس امــور مــالـیآقای حاتم شریفی

شریفی

مدرک تحصیلی :

فعالیت های رئیس امور مالی:

 

حسابداری