امور مالی

حاتم شریفی متولد 1340

کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه سال 1376