شریفی

 

آقای حاتم شریفی

مدرک تحصیلی :

 

 

فعالیت های رئیس امور مالی:

l

حسابداری