سی تی اسکن

 

مسئول فنی تصویر برداری:

دکتر جواد عرفی

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی

  

عسگری

 

مسئول واحد سی تی اسکن:

آقای شهریار عسگری

مدرک تحصیلی:

کارشناس رادیولوژی

 

 

معرفی بخش سی تی اسکن:

 

این بخش با دستگاه سی تی اسکن اسپیرال به صورت تمام وقت درخدمت رسانی به بیماران محترم فعا ل می باشد سی تی اسکن در این واحد به دو صورت انجا م می شود:

الف- سی تی اسکن با تزریق ( با کنتراست contrast)

ب- سی تی اسکن بدون تزریق (بدون کنتراستwithout contrast)

 

 

پرسنل رادیولوژی