گروه روانشناسی

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

واحد روانپزشکی و  روانشناسان بالینی

مسئول واحد :

 

دکتر کتایون ولی نیا

متخصص روانپزشکی

 

فعالیت های گروه روانشناسان بالینی :

 

                                                                  

    مرضیه پروین

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی                                             

 

 

 

 

     سمیرا غلامی

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی