کبری عزتی متولد 1347 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1379) 

 پروین مظفری متولد 1345 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1369، ارشد بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز 1373) 

بنفشه ساکتیان متولد 1351 (کارشناس پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد سال 1374)  

شیرین رهبرنیا

فریبرز صفی متولد 1346 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1371)

محمدرضا چراغی متولد 1347 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1379)

سجاد کمری متولد 1350 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1378)

هادی رشیدی متولد 1363 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1384، ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات تهران سال 1389، دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

رضا محمدی

سجاد محمدی متولد 1364 (کارشناس پرستاری دانشگاه سراسری کردستان سال 1386)

سید سیامک پیمبری متولد 1347 (کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1380)