ب

گلاره مظلومی متولد 1354 

کارشناس پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج سال 1376

سوابق اجرایی و کاری 

سرپرستار بخش جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1389 تا 1392 

سرپرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1392 تا 1395 

سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی سال 1395 

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395 تا کنون 

 

مریم بهزادی متولد 1362

کارشناس پرسناری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1385

سوابق اجرایی و کاری

مسئول حاکمیت بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1390 تا 1392

سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395 تا 1396 

کارشناس EDU مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395 تا کنون 

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1394 تا کنون