مدیر خدمات پرستاری

مترون

کورش احمدی 

کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1368

سوابق کاری و اجرایی

سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) از سال 1379 تا 1382

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1382 تا 1387

مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1387 تا 1394 

مسئول توزیع نیروی تخصصی (ضریب کا) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1390 تا 1394

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی از سال 1395 تا 1396

مدیر پرستاری برگزیده کشوری در سال 1390

مدیر پرستاری برگزیده استان کرمانشاه در سال در سال 1395 

پرستار نمونه کشوری در سال 95 

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1397 تا کنون