آموزش ضمن خدمت

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی

 

 

سوپروایزر آموزش ضمن خدمت:

 

                                        مـریم بهـزادی

 

                                      کارشناس پرستاری

فعالیت های سوپروایزر آموزش ضمن خدمت :

1- بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری و اعلام ان به مسئولین ذیربط

2- شرکت در کنفرانس های پرستاری ، همکاری و هماهنگی لازم در انجام کارآموزی دانشجویان و هماهنگی لازم با مربیان مربوطه

3- طرح ریزی و هدایت برنامه های آموزشی.

4- شرکت در راندهای روزانه یا هفتگی مسئولین پرستاری از بخش ها و ثبت گزارش.

5- برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود.

6- همکاری و شرکت در برنامه های تحقیقاتی برای پیشرفت در مراقبت از بیمار.

سوپروایزر آموزشی :                              

 

 

 

فعالیت های سوپروایزر آموزشی:

 

آموزش به بیمار :

 

 

فعالیت های کارشناس آموزش به بیمار :

آموزش همگانی :

 

 

 

فعالیت های کارشناس آموزش همگانی: