اسامی سوپروایزرین بالینی:

آقای محمدرضا چراغی

آقای فریبرز صفی

خانم شیرین رهبرنیا

آقای مجید بابایی

آقای شهریارنیری

آقای هادی رشیدی

 

 

فعالیت های سوپروایزرین بالینی:

 

l  کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

l  مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات

l  همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

l  ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

l  مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران

l  برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

l  تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط

l  ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط

l  تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها

l  مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

l  ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

l  شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

l  شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...)

l  تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...)

l  هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)

l  نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...)

l  بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

l  هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها

l  ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

l  مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ...

l  ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق

l  ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی

l  همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان

l  همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

l  همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

l  کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....
انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق