حسینی

سیده سارا حسینی متولد 1364

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1385

کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1392

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA دانشگاه اصفهان سال 1394 

سوابق کاری و اجرایی

کارشناس امور بیمارستان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1386 تا 1388

کارشناس امور بیمارستان، بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر از سال 1388 تا 1390

مسئول بهبود کیفیت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر از سال 1390 تا 1392 

کارشناس امور بیمارستان مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1392 تا 1393 

مسئول بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1393 تا کنون