زهرا رنجبر متولد 1372

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بم سال 1395