سمیرا غلامی کنشتی متولد 1366

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سراسری شیراز سال 1392

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 

سوابق کاری و اجرایی

مشاور دبیرستان پسرانه نوبت اول غیرانتفاعی علوم پزشکی از سال 1393 تا 1394

روانشناس مرکز ترک اعتیاد کلینیک فرهیخته از سال 1394 تا کنون 

مسئول حقوق گیرندگان خدمت مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1396 تا کنون