÷

سارا مرادی متولد 1365

کارشناس پرستاری از دانشگاه آزاد اسلامی همدان سال 1390

سوابق کاری و اجرایی

 پرستار ICU مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1390 تا 1392

پرستار اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1392 تا 1396 

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1395 تا کنون