بهبود کیفیت

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

بهبود کیفیت

 

                                                            مسئول واحد بهبود کیفیت 

       سیـده سـارا حسـینی

 

            حسینی

                                                  کارشناس ارشد آموزش پزشکی

                                         کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) 

   کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار:   سارا مرادی    (کارشناس پرستاری)

                                           

 کارشناس مسئول حقوق گیرندگان خدمت : کیوان سلیمی   (کارشناس ارشد پرستاری )

 

فعالیت های واحد بهبود کیفیت 

  هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

l     تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات   بالینی و غیر بالینی ( مدیریت ، امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات پاراکلینیک )

l     تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

l     تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان

 l     پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

l     تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

l     تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

l     تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

l     پیگیری و هماهنگی و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهایمختلف بیمارستان

 l  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

  l    ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

l     ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

l     تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

l     اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

l     ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

l     هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات بهبود کیفیت