پمفلت نوعی رسانه آموزشی است . در ابعاد کاغذ A4تهیه میشود و به طور معمول در سه ستون تنظیم می گردد.

این رسانه می تواند آموزشی ، هشدار دهنده و یا تبلیغاتی باشد وبه دلیل حجم کم ، در وقت خواننده صرفه جویی می گردد

 پمفلت به عنوان یک تقویت کننده یادگیری برای جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده قرار می گیرد . به عنوان یک یاد آورنده نکات مهم جلسه آموزشی عمل می کند .

این رسانه را در مکان ها ی عمومی و به هنگام در خواست افراد میتوان به آنها ارائه نمود .

موضوعات عمده مورد بررسی در این رسانه عبارت است از : 1- بیماریها 2- معرفی وسایل و روشها 3

- رفتار های بهداشتی

اصول کلی تهیه این رسانه عبارت است از :

_منطبق بودن مطالب و تصاویر با شرایط محلی موجود

استفاده از تصاویر و رنگهای جالب

 –بر خورداری از زبان

_ساده و قابل فهم برای گروه هدف مورد نظر پمفلت

 –داشتن پیامهایی که می بایست کوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد .

رسانه پمفلت در سه قسمت 1- روی جلد 2- صفحات داخلی 3- صفحه پشت جلد بررسی میشود .


صفحه روی جلد :

- نام و نشان ساز مان تهیه کننده قید میشود .

- عنوان نشریه قید میشود .

- تصویر متناسب با موضوع ، طرح میشود .

- نام فرد ، واحد یا مرکز تهیه کننده ، قید میشود .

- نام ناشر ، شماره و تاریخ انتشار ( برای زمان انتشار نهائی ) قید میشود .

- گروه هدف هر پمفلت بهتر است قید شود.


صقحات داخلی :

- با نام خدا آغاز میشود .

- در مقدمه اهمیت موضوع قید میشود .

- از تصاویر مناسب با شرایط محلی استفاده میشود .

- از تنوع رنگ استفاده میشود .

- ادبیات به کار رفته ، ساده و قابل فهم می باشد .

- پیامها کوتاه بوده و برای گروه هدف پمفلت مفهوم می باشد .

- اگر موضوع بررسی یک بیماری باشد موادر زیر رعایت میشود .

- معرفی کلی بیماری

- راه های سرایت یا ابتلا به بیماری

- پیش گیری و درمان بیماری

- اگر موضوع پمفلت ، طریقه استفاده از وسایل و یا روشها باشد ، موارد زیر رعایت میشود .

           - زمان استفاده

 - مکان استفاده از وسیله

- مدت استفاده از وسیله یا روش

- طرز تهیه یا استفاده و تاثیرات وسیله یا روش

- اگر موضوع پمفلت بررسی رفتار باشد ، موارد زیر رعایت میشود .

- فایده یا ضرر رفتار مورد نظر .


صفحه پشت جلد پمفلت :

- در صورت نیاز از هشدار یا شعار ، آیه ، روایت یا نقل قول ( یکی یا چند مورد ) استفاده میشود .