جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

جلسه دوم

26/1/97

3

-

جلسه سوم

23/2/96

2

-