§        خلاصه مقالات ارئه شده

·        داخلی

 ·        خارجی

ردیف

عنوان مقاله رائه شده در کنگره

عنوان کنگره

تارخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

محل آپلود خلاصه مقاله

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10