دکتر خسرو فرهادی، متخصص بیهوشی

جناب آقای دکتر فرهادی متولد 1341، مدرک پزشکی عمومی خود را در سال 74 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کسب کرد و در سال 77 در رشته تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فارغ التحصیل شد.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به 2 دوره مدیر گروهی بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه، عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ، مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی و فارابی،عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی، نماینده گروه بیهوشی در کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسئول ارزیابی درون گروهی بیهوشی، مسئول آزمون ارتقاءدستیاری گروه بیهوشی و معاون درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)اشاره کرد.