ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

دکتر صالحی ذهابی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

خانم  صالحی

فیزیک پزشکی

آمار واپیدمیولوژی

روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

بیمارستان آیت ا...طالقانی

2

مشاوره آمار

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

3

مشاوره اپیدمیولوژی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

4

مشاوره متدولوژی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

5

مشاوره­جستجوی­منابع الکترونیکی

دکتر صالحی ذهابی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

فیزیک پزشکی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

6

مشاوره مقاله نویسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

7

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

8

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

9

مشاوره امورکامپیوتری

دکتر صالحی ذهابی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

فیزیک پزشکی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

10

سامانه پژوهان

خانم  صالحی

روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

11

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)