فرخنده صالحی متولد 1368 

کارشناس روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب 1391

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه سال 1394