نادری پور   
                                                                            

                              آقای ارسلان نادری پور

 

سمت:مدیربیمارستان

 

سوابق اجرایی:

 

- عضو هیئت علمی دانشگاه

-سرپرستار اورژانس بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب 73-71

-سرپرستار بخش ای سی یو جراحی قلب بیمارستان امام علی (ع) 80-78 

- سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام علی (ع)83-82

-مسئول تجهیز و راه اندازی بیمارستان امام رضا (ع) 84-83

- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) 86-84

-مسئول استعداد های درخشان ومسئول اموربالینی دانشکده پیراپزشکی(عضو هیئت علمی) از سال 87 تا 95