دکترفرهادی  

  

آقای دکتر خسرو فرهادی

 

مدرک تحصیلی :

بورد تخصصی بیهوشی ومراقبتهای ویژه

 

تاریخچه ای از سوابق مدیریتی :

- فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال 74 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- فارغ التحصیل رشته تخصصی بیهوشی در سال 77 از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- 2 دوره مدیر گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی کرمانشاه

- مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی و فارابی

- عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی کرمانشاه

- نماینده گروه بیهوشی در کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- مسئول ارزیابی درون گروهی بیهوشی

- مسئول آزمون ارتقاءدستیاری گروه بیهوشی

- معاون درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع).